top of page

Политика на посетители

  • Времето за посета е помеѓу 10,00-21,00 часот секој ден.

  • Не донесувајте цвеќиња и храна кога доаѓате во посета,

  • Не седете на кревети за пациенти,

  • Не зборувајте гласно и не вознемирувајте ги другите пациенти,

  • Не користете тутун и алкохолни пијалоци во болницата (законските одредби ќе важат за корисниците).

  • Во однос на здравјето на пациентот, треба да има најмногу 3 лица во просторијата во исто време, да бидат чувствителни за ова,

  • Чувајте ги болничките работи редовно и чисти (посетителот / придружникот кој му штети на болничкиот имот е одговорен за надомест на штетата).

bottom of page