top of page

Политика за придружба

  • Само едно лице треба да остане кај сите наши пациенти,

  • Почитувајте ги болничките правила (во случај на повреда, придружбата на засегнатото лице нема да биде прифатена),

  • Немојте да поднесувате никаква апликација за пациентот освен упатствата за лекарите и медицинската сестра,

  • Чувајте ги болничките работи и материјали чисти и чисти (придружникот / посетителот кој го оштетува болничкиот имот е одговорен за загубата),

  • Не зборувајте гласно во ходниците и услужните коридори,

  • Користете ги телевизорите на начин што нема да ги вознемирува другите; затворено во часовите за посета на лекарот и после 22:00 часот,

  • Не ги вадете пациентите од болница или не менувајте ги креветите, освен по барање на лекар или медицинска сестра.

  • Известете ги медицинските сестри за услугите за придружните промени,

  • Кога има проблеми со пациентите, известете ја медицинската сестра.

bottom of page