Информации

  • Извршителот на медицински услуги како што се докторите и медицинските сестри мора да дадат комплетни и прецизни информации за здравствениот статус..

Совет за третман

  • Одговорниот доктор препорачува план за третман на нашите пациенти заедно со неговите инструкции. Неговото реализирање се одвива во координација со медицинскиот персонал кој е обврзан да го прифати и спроведи конкретниот план.

Планиран третман

  • Доколку пациентот го одбие третманот, самиот ги сноси последиците по своето здравје.

Усогласување со здравствениот протокол

  • Пациентот е должен да се согласи со правилата на нашиот здравствен систем.

Почитување

  • Пациентите во нашата институција, нивните роднини и посетители мора да го почитуваат кодексот на однесување во нашата установа, како на пример, забрането пушење, правење врева итн.

Превенција од инфекции

  • Пациентот и неговите посетители мора да бидат свесни за можноста од развој на инфекции и аналогно на тоа да ги почитуваат безбедносните мерки.

Плаќање на трошоците

  • Пациентот е обврзан да плати за извршените испитувања и третмани во согласност со нашиот ценовник. Намерното оштетување на инвентарот од страна на пациентот и неговата посета, исто така, се санкционира.

Посета

  • Сите посетиели мора да го почитуваат временскиот термин одреден за посета на пациентот. Донесената храна, пијалоци и други намирници, мора да се сведат на минимум.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM