logo-new

Радиолошката клиника во склоп на нашите болници работи во идеални услови и нуди услуги кои се изведуваат со користење на најсоврсмена технологија. Оваа клиника им помага на докторите во дијагностицирање на болестите најпрецизно.

  • Директни радиографски системи
  • CR технологија
  • Панорамска радиоскопија
  • Дигитална флороскопија
  • Дигитална мамографија
  • Ултрасонографија и доплер ултрасонографија
  • Томографија со мултикомпјутерски детектор
  • Компјутерска магнетна резонанца
  • Дигитална ангиографијаф(ЅА)
  • Радиолошки интервенции – РАСЅ

Нашата лабораторија опремена со модерни апарати дава прецизни резултати за биохемиски, микробиолошки, имунолошки и хормонални испитувања. Обучениот персонал со многугодишно искуство, на докторите им дава точни резултати од сите испитувања. Одржувањето и контрола на исправност на целокупната апаратура се извршува редовно. Материјалот кој се употребува за испитувањата (на крв,урина и др.) е стерилен и за една употреба, поради што точноста на резултатите е недискутабилна и е исклучен ризикот за трансмисија на болести меѓу пациентите.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM