logo-new

Ракот е болест кој е се повеќе присутен во денешницата. Порано ракот се лекувал со директна хируршка интервенција на туморот или радиотерапија. Овој тип на третирање се покажа како недоволен за запирањена болеста и метастатските промени. За постигнување на подобри резултати почнува користењето на хемотерапијата и имунотерапијата.

прашање: Како настанува ракот?
Одговори: Клетките се раѓаат, развиваат и умираат. Овие процеси се генетски контролирани. Доколку настане губиток на контролата и нарушување на балансот, настанува состојба на неконтролирано раѓање на клетките или пак нивно не изумирање, и настанување на туморска маса.

прашање: Кои се симптоми на ракот?
Одговори: При појава на првите симптоми се смета дека болеста е веќе во напредна форма. Целта е да се утврди дали постои тумор пред појава на симпотмите.

Question: Кој е модерен начина на третирање на туморите?
Одговори: Во денешно време ракот се лекува со користење на тимска работа на повеке специјалисти од различни области. Одлуките треба заедно да ги донесат онколог, хирург, патолог и радиолог. Начинот на лекување е комплексен, составен од повеќе етапи, хируршка интервенција, хемотерапија, радиотерапија и имунотерапија.

Болниците на „Санте Плус„ ја знаат важноста на раното дијагносицирање на болеста. Преку редовни систематски прегледи и неколку рутински анализи, кај 90% од случаите, присуството на туморот се детектира. Детектирањето на канцерогеното присуство во ран развој на болеста ја зголсмува можноста за негово успешно лекување.

прашање: Колку процентен успех има во лечење на ракот?
Одговори: Во денешни услови, секој вид на канцерогена болест има поголема можност за лечење ако е рано дијагностицирана. Еден дел од хируршки отстранетите тумори имаат голема можност за повторна појава и ширење. Затоа е потребна последователна хемотерапија и радиотерапија.

прашање: Кои канцерогени болести најчесто се појавуваат?
Одговори: Кај мажите најчести се карциноми на: бели дробови, простата и дебело црево, а кај жените: карцином на дојка, на бели дробови и на дебелото црево.

прашање: Дали сте информирани за важноста на рано дијагностицирање на карциноматозните заболувања?
Одговори: Секој ден се повеќе луѓето се информираат за важноста на контролните прегледи. Ракот е болест која доколку рано се детектира може и да се лекува. Заради тоа кај луѓето треба да се подигне свеста на повисоко ниво и да започнат со годишните редовни контролни прегледи иако се здрави!

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM